Efikasan trening program uvek kreće od ciljeva

Analiza ciljeva je uvek prvi korak u dizajniranju uspešnog trening programa

Osmišljavanje trening programa nije uvek lako i zahteva vreme i resurse. Ali pre nego što počnete, treba da postavite jednostavno pitanje: „Šta učesnik treba da dobije na kraju treninga“?  Analiza ciljeva je neophodan element u osmišljavanju svega ostalog. Najvažniji korak u postizanju zadovoljavajućih rezultata treninga je svest o tome šta želite postići, koje veštine učesnici treba da steknu i koju količinu znanja treba da poseduju na kraju projekta.

ADDIE metoda i struktura trening programa

ADDIE model1 je osmišljen još 1970-tih, ali je još uvek jedan od najpoznatijih razvojnih modela u oblasti razvoja zaposlenih. A on polazi upravo od ove pretpostavke: faza procene (ili analiza ciljeva) je uvek prvi korak u dizajniranju razvojnog programa.

Designing a successful training program with ADDIE Method: a model for creating training programs.
„ADDIE“ model


Procena, Dizajn, Razvoj, Implementacija i Evaluacija – to je 5 koraka u kreiranju trening programa koje ovaj model opisuje. Prvi korak – procena – nam daje do znanja koliko je važna analiza konteksta čak i pre nego što razmišljamo o sadržaju ili strategiji obuke. Poređenje trenutne i željene situaicije nam pomaže da odlučimo koji ciljevi treba da se dostignu, ali nam daje i jasnu sliku o tome koje nedostatke u razvoju kompetenci treba prevaziđemo da bismo dostigli željenu promenu ponašanja kod polaznika.

Pitanja, koja treba da postavimo su: Zašto je neophodan trening? Zašto je učesnicima potreban trening? Koji je trenutni nivo razvoja veština, a koji željeni? A detaljnija pitanja mogu biti i: “Kako će trening učesnicima pomoći da dostignu korporativne poslovne ciljeve? Koju metodologiju da koristimo?“ Ova pitanja će vam pomoći da osmislite program koji će biti koristan i polaznicima, ali i kompaniji i dostizanju kompanijskih ciljeva.

Važnost ciljeva

Ciljevi učenja predstavljaju sve što će učesnik biti, uraditi ili postati kada se završi put učenja ili trening. Obično su jasni, jednostavni i fokusirani na učesnike, ali pre svega su uvek specifični i merljivi. Inicijalna svrha ne može da ponudi nejasne ili opšte pretpostavke, ali uvek mora da ukaže na cilj koji treba da se postigne. Kako onda da definišemo ove ciljeve koji su toliko važni za naš program stručnog usavršavanja? Model koji se naširoko koristi u školskoj i akademskoj nastavi je osmislio Bendžamin Blum2, čuveni američki psiholog koji je pedesetih godina prošlog veka ozvaničio i klasifikovao različite ciljeve učenja u svojoj „Blumovoj taksonomiji“. Ovakav pristup je takođe počeo da se širi u korporativnim poslovnim kontekstima sa neverovatnom efektivnošću.

Blumova taksonomija u korporativnim trening programima

U Blumovoj taksonomiji postoji šest nivoa – nivo intelektualnih veština koje učenik mora da postigne, počevši od najjednostavnijeg cilja (napamet) do najsloženijeg (znati kako se kreira). Postoje dalji medijalni ciljevi kao što su sposobnost da razumete, primenite, analizirate i procenite koncepte naučene na obuci.

The Bloom's taxonomy, a six-level pyramid that shows the intellectual skill levels that the learner must achieve.
Bloom’s taxonomy

Što se tiče programa obuke koji je osmišljen za prodajni tim u cilju povećanja prodaje, evo pravog primera kako 6 nivoa piramide mogu da pomognu u uspostavljanju ciljeva koje treba dostići, takođe ispitujući u kom tačno trenutku će učesnici moći da prođu svaki nivo. Za trening o planiranju prodajnih aktivnosti, naši ciljevi bi mogli da se organizuju na sledeći način:

  • Nivo 1: Pamćenje. Na kraju uvodnog poglavlja puta učenja, učesnici će napamet znati kako da pristupe alatima za planiranje prodajne aktivnosti.
  • Nivo 2: Razumevanje. Nakon završetka prvog modula e-učenja, učesnici će moći da razumeju ključne elemente i najbolje prakse za planiranje prodajnih aktivnosti.
  • Nivo 3: Primena e-učenja. Nakon obuke u učionici polaznici će moći da primene principe planiranja prodaje i organizuju dnevne zadatke.
  • Nivo 4: Analiza. Nakon modula e-učenja, učesnici će moći da analiziraju i upoređuju podatke o kupcima i prodajnim aktivnostima.
  • Nivo 5: Procena. Na kraju sesije sa trenerom, učesnici će moći da procene postojeće podatke o prodajnim aktivnostima sa svojim kupcima i identifikuju oblasti za poboljšanje.
  • NIvo 6: Kreiranje. Kao sveukupan rezultat programa obuke učesnici će moći da kreiraju i sprovode strateške planove prodajnih aktivnosti za sve svoje kupce.

U ovom primeru, ciljevi su definisani u okviru istog programa obuke, ali očigledno bismo mogli da imamo više ciljeva koji stimulišu različite oblike ponašanja po modulu.

Trening program se razvija

Koja god da je svrha i kako god da je celokupan program obuke strukturiran, nikada ne zaboravite da detaljno opisujete ciljeve i posvetite vreme potrebno za njihovu detaljnu razradu u ranoj fazi. Kada je odgovor na pitanje „šta će učesnici moći da urade kao rezultat programa obuke?“ jasan, lako možete početi sa sledećim koracima u organizovanju uspešnih trening aktivnosti.

Reference

1 Centre for Educational Technology (1975). ADDIE Model: Instructional Design. Florida State University ADDIE Model: Instructional Design – Educational Technology

2 B. Bloom, M. Englehart, E. Furst, W. Hill and D. Krathwohl (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Bloom’s Taxonomy | Center for Teaching | Vanderbilt University

Download our e-book

And what better objective than to offer an innovative approach that guarantees digital and innovative training programs? Find out how to organize training in line with the times with our free e-book „Always one step ahead“.

Our e-book

Contact us

Let us show you, how we at Mercuri, can help you in becoming future-ready, delivering an integrated learning experience that can change your business. Contact us for a first assessment.

Contact us