Kako možemo biti od koristi

Saradnja za povećanje prodaje

Sav naš rad je podređen opštem cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata. Bez obzira na to, koliko je velika vaša kompanija ili vaš prodajni tim i bez obzira na to, u kojoj grani poslujete, želimo da u razgovoru s rukovodstvom kompanije najpre dobro razumemo vašu specifičnu situaciju: okruženje u kom poslujete, vašu konkurentsku situaciju, vaše ciljeve i strategije. Na osnovu toga zajedno sa vama postavljamo ciljeve za saradnju, oblikujemo potrebne pristupe za njihovo postizanje i prevazilaženje prepreka na putu do njih i merimo postignute rezultate.

Prilagođavanje vašoj specifičnoj situaciji

Svaka saradnja sa klijentom je posebno prilagođena njegovim specifičnim potrebama. Konkretnim pristupima, koristeći dokazane metodologije i alate oblikujemo i sprovodimo za vas prilagođena rešenja, kako na nacionalnom i regionalnom novou tako i na globalnom. U ostvarenju vaših ciljeva vam pomaže ekipa konsultanata, koji imaju snažno sopstveno zaleđe u prodaji i dobro poznaju vašu industriju ili oblast koju želite razviti.

Radimo sa menadžmentom i prodavcima

Pošto na povećanje prodajne efikasnosti u najvećoj meri utiču dva faktora, upravljanje prodajom i  kvalitet lične interakcije sa klijentima, uključenost strateškog i operativnog nivoa je u isto vreem od suštinskog značaja za uspeh. Naš tim konsultanata zato stalno sarađuje sa rukovodstvom kompanije, za efikasno usmeravanje zajednikih napora do željenog cilja. Ta saradnja obuhvata kako vođenje  projekta tako i neposredni razvoj liderskih sposobnosti i sistema. Zbog sve zahtevnijeg poslovnog okruženja na operativnom nivou je, pored prodavaca sve češće potrebno uključiti i zaposlene iz drugih, na prvi pogled, ne-prodajnih područja (razvoj, product management, nabavka, …).

Koristimo metode i alate koji deluju

Danas kompanije žele svoje poslovanje što više racionalizovati, uštedeti resurse i vreme kao i osigurati optimalan odnos između postignutih rezultata i uloženih sredstava. Zato za postizanje postavljenih ciljeva i implementaciju novih načina prodaje koristimo kombinaciju dokazanih alata, pristupa i metodologija, koji su za datu situaciju najprimereniji i najefikasniji: od tehnološki najsavremenijih, kao što su računarske poslovne simulacije i Blended learning™, do jedinstvene kombinacije konsaltinga i treninga.

Sales performance consulting